Algemene Verkoopsvoorwaarden

Behoudens andersluidende bepalingen zijn onze facturen bij aflevering betaalbaar, contant en zonder korting. 

Alle goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan in ons bezit is.

De klant zal er steeds voor zorgen dat bij het afleveren van de goederen de afleveringsbon/factuur door hemzelf of door een aangestelde wordt afgetekend voor ontvangst. Verbinnen Sweets & Déli International bvba behoudt zich ook hier het recht om de goederen niet af te leveren indien de afleveringsbon niet wordt afgetekend voor ontvangst.

Alle om het even welke klachten aangaande de kwaliteit, de hoeveelheid en de prijs van onze producten moeten ons verplicht per aangetekend schrijven gemeld worden binnen de 48 uren na ontvangst van de goederen.

Voor het naleven van de overeengekomen leveringstermijn staat de verkoper slechts in voor zover hij geacht wordt deze leveringstermijn te kunnen naleven. 

In geval van laattijdige betaling zal een forfaitaire en niet herleidbare schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 37,18 Euro alsmede een intrest van 8% op jaarbasis verschuldigd zijn           en dit zonder dat een ingebrekestelling hiertoe vereist is.

Het in ontvangst nemen onzer koopwaren betekent formeel akkoord gaan met onze verkoopsvoorwaarden.